שמואל הנציב 24 נתניה
טלפון : 09-8629595
contact@shipony.co.il
 
 
 
ביטוח רכב הפניקס ביטוח נסיעות הפניקס
מילון מונחים<עמוד הבית <<


אובדן כושר עבודה
מצב שבו עקב מחלה או תאונה המבוטח אינו יכול להמשיך לעבוד והכנסתו החודשית נפגעת במצב זה תפצה חברת הביטוח את המבוטח לפי סכום הביטוח שרכש ועד ל 57% מהכנסתו הממוצעת בשנה האחרונה.

אירוע תאונתי
אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש כגון רעידת אדמה, שריפה, תאונת דרכים פגיעה בעבודה.

ביטוח
התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצויים במקרה של נזק. המבוטח מפקיד כספים בחברת הביטוח עד שיהיה צורך בהם לתשלום עבור הנזק. לחברת הביטוח עתודות כספיות הממנות את תשלום הפיצויים בגין הנזק.

ביטוח חיים
תכנית המבטיחה זכויות כספיות )קצבה או הון( לשאירים במקרה של מוות בטרם עת ולמבוטח עצמו בשעה שהגיע לגיל פרישה (לרוב גיל 65).

ביטוח מנהלים
ביטוח חיים אותו משלם המעביד לעובד כחלק מהתנאים הסוציאליים במקום העבודה.

גבול אחריות
סכום שמעבר לו המבטח אינו נותן כיסוי למבוטח. גבול האחריות נקבע בעת עריכת תכנית הביטוח ויש תכניות רבות בהן לא קיים גבול אחריות כלל וחברת הביטוח מפצה את המבוטח בכל סכום הנזק.

גיל פרישה
הגיל בו מקובל להפסיק לעבוד.גברים- גיל 65 נשים- בין 60 ל-65 .

דוח תביעות
טופס הנשלח למבוטח על ידי חברת הביטוח ומפרט את התביעות שארעו בתקופה בה היה מבוטח בחברה עד 3 שנים או לחלופין מציין כי למבוטח לא היו תביעות בתקופה

דמי ביטוח
הסכום שמשלם המבוטח למבטח עבור הפוליסה.

הטבות מס
כדי לעודד את הציבור להפקיד כספים בחסכון ארוך טווח, נחקקו חוקים הטבות אלו מקטינות את המס המזכים את החוסכים בהטבות מיוחדות.
אותו משלם החוסך מדי שנה.

הצהרת בריאות
הצהרת המועמד לביטוח חיים או בריאות על מצב בריאותו לצורך חיתום.

השתתפות עצמית
שיעור הסכום שאותו משלם המבוטח מגובה הנזק. סכום זה נקבע מראש בהתקשרות בין המבוטח לחברת הביטוח.

זיקת הביטוח
קשר כלכלי בין בעל פוליסה לבין הנכס המבוטח המצדיק עריכת פוליסת ביטוח ניתן לבטח בביטוחים מסויימים רק נכס שלגביו יש לבעל הפוליסה זיקת ביטוח זיקת ביטוח קיימת גם בין בני זוג עובד ומעביד וכדומה.

חיתום
החלטה של חברת הביטוח באם ובאילו תנאים לקבל את המועמד כמבוטח בחברה.

חוק חוזה ביטוח
חוק שהוחק שנת 1981 הבא להסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח וכן תנאים העוסקים בביטוח

ירידת ערך
הפער בין שווי השוק של הרכוש המבוטח רגע לפני קרות מקרה הביטוח לבין שוויו לאחר תיקון הנזק. פוליסת ביטוח רכב מכסה את ירידת הערך כתוצאה ממקרה ביטוח בהשתתפות עצמית הנקבעת כאחוז משווי הרכב

כוח עליון
אירוע בלתי נמנע ובלתי נשלט שנגרם על ידי כוחות הטבע ללא התערבות יד אדם.

כל הסיכונים
ביטוח המכסה כל סיכון נזק או אובדן לרכוש המבוטח למעט הסיכונים שהוחרגו במפורש בפוליסה.

לוח סילוקין
לוח המפרט את יתרות ההלואה ( בהתאם לסכום ההלואה ,ריבית, תקופה) בתום כל שנה במשך תקופת ההלואה

מוטבים
מי שיקבל את סכומי הביטוח על ידי חברת הביטוח כשמתרחש אירוע הביטוח. שם המוטב נקוב בפוליסה והוא מכונה המוטב הראשי.

נזק תוצאתי
נזק עקיף כתוצאה מאירוע הביטוח נזק תוצאתי אינו נגרם ישירות בתאונה אלא מהווה תוצאה של הארוע

סוכן ביטוח
אדם הפועל כשלוח חברת הביטוח מול המבוטח לענין תווך בעסקי ביטוח. סוכן הביטוח גובה בשם החברה את דמי הביטוח מהמבוטחים והוא מטפל בעניניהם מול חברת הביטוח.

סכום הביטוח
הסכום המירבי אותו יקבל המבוטח בקרות מקרה הביטוח.סכום זה מייצג את גבול האחריות של המבטח כלפי המבוטח ומהווה גורם מרכזי בחישוב הפרמיה

ערך כינון
הסכום הנדרש להחזרת רכוש שניזוק למצבו הקודם אם לא ניתן לתקן פריט שניזוק או אבד יחשב ערך הכינון לפי עלות פריט חדש מאותו סוג ואיכות

פוליסה
מסמך המתאר את זכויותיו וחובותיו של המבוטח על פי תכנית הביטוח אותה רכש.

פרמיה
הסכום אותו משלם המבוטח לחברת הביטוח במועדים שנקבעו בפוליסה.

ריסק
ביטוח למקרה מוות בלבד. במידה והמבוטח, חלילה, נפטר יקבלו המוטבים בפוליסה את סכום הביטוח שנקנה על ידי המבוטח.

שחרור מתשלום פרמיה
שחרור מתשלום פרמיה על ידי המבוטח במידה ואיבד את כושר עבודתו תוך שמירה מלאה על כל הזכויות בפוליסה. שחרור זה ניתן למי שרכש אותו במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה.

שמאי
אדם המעריך את ערך הרכוש לשם קביעת גובה דמי הביטוח וכן את הנזק הנגרם לרכוש כתוצאה מאירוע ביטוחי כדי לקבוע את גובה הפיצוי שיש לשלם למבוטח.

תכנון ביטוח חיים
קביעת סכומי ביטוח חיים )סכום למקרה מוות, פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה וסכום חסכון לגיל פרישה( המתאימים לצרכים הכלכליים של המבוטח.

תכנון מס פנסיוני
בניית מערכת ביטוח פנסיוני שתנצל בצורה מירבית את הטבות המס הניתנות על פי חוק.